MANAGEMENT OF JANATA SHIKSHAN SANGHA

SL.
NO
Name of the Members Designation
1 Shri. S.M.Bhadrannavar President
2 Shri. B D Bhadrannavar Vice – President

GOVERNING BODY

SL.
NO
Name of the Members Designation
1 Shri. S B Kolar Chairman
2 Shri. J R Gundi Hon. Secretary
3 Smt. V R Dabadi Member
4 Shri. V M Kolaki Member
5 Shri. D S Halyal Member
6 Shri. B.M.Jadagoud Member
7 Shri. J.K.Kanagond Member
8 Shri. Dr. Y T Hatti Member
9 Shri. R R Mole Member
10 Shri. M J Banakar Member